Kiegészítés és helyreigazítás – Dalosiné Molnár Ilona ny. főépítész

A Sáhó Tibor által megjelentetett bírósági iratokhoz (teljesség igénye nélkül)

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

Tekintettel arra, hogy a honlapon megjelent iratokban több alakommal is megjelent a nevem, és nem éppen a legdicsérőbb módon, úgy gondolom némi kiegészítés szükségeltetik az abban foglaltakhoz, a tisztánlátás érdekében.

Az alaphelyzet 2004 tavaszán (amikor a hivatalhoz kerületem) nem volt éppen „rózsás”. Egy – egy Képviselő Testületi- vagy Bizottsági ülés du 5 -6 órától kezdődően jóval éjfél után ért véget, és a hangulatot nem kell Önöknek lefestenem, hiszen Pilisborosjenőn élnek.

Egy köztisztviselő munkája törvényeken és jogszabályokon alapszik, ezek alapján dolgozik, legyen az Önkormányzati vagy Országos jogszabály. Egy megállapodás, vagy szerződés alapján az önkormányzattal jogviszonyba került beruházó, vagy fejlesztő csak időbeli elsőséget élvezhet, de nem írhatja felül a jogszabályokban meghatározott beadványok tartalmát.

Ezek előrebocsátása után szeretnék egy két kiegészítést Önökkel megosztani

Alaphelyzet: a Malomdűlő Kft bírósági egyezséget kötött az Önkormányzattal, amelyben elsődleges volt a Téglagyári út kialakítása, hiszen az egész malomdűlő településrész gerincútját adja. A 2002 évben elfogadott szabályozási terv tervlapja valóban tartalmazza az utat 16 m szélességben, azonban az önkormányzati jogszabályként (rendeletként) elfogadott HÉSZ, aminek a szabályozási terv csak egy melléklete, a következőket tartalmazza:

1.§./2/. „A rendelet Étv.12.§./6/ pontja szerint, együtt alkalmazandó az 1. sz. mellékletét képező Szabályozási tervvel, a 038, 030, 022 hrsz területek kivételével.”

1. A Téglagyári út kialakítása a 2004 évi megállapodás alapján

“Az Önkormányzat kezdeményezi az első fokú építési illetékes hatóságnál a HÉSZ szerinti Téglagyári út kialakításához szükséges belterületbe vonásokat, telekalakításokat. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ez vagy ennek következtében szükségessé váló bármely más eljárásban költség merülne fel, azt teljes körűen a Malomdűlő viseli. Ennek határidejéül Felek 2004. július 1. napját jelölik meg.

Ezeknek megfelelően a hivatal és Malomdűlő Kft képviselője között létrejött a párbeszéd, és szóbeli egyeztetés történtelőzetes megbeszélés alapján – Sáhó Tibor ügyvezető és Dalosiné főépítész között 2004 évben:

 • 06.05-én
 • 06.23-án
 • 07.16-án
 • 07.23-án
 • 08.02-án
 • 08.09-én
 • 08.26-án
 • 09.13-án
 • 09.21-én
 • 09.22-én
 • 09.29-én
 • 10.13-án.

A megbeszéléseken elhangzottak a Malomdűlő részéről a Téglagyári út esetében

 • A Téglagyári út bevezető szakaszának 16 m szélességű biztosítása
 • A meglévő elektromos oszlopok eltávolítása
 • A meglévő lakóépületek, és azok kerítésvonalának megtartása, a tulajdonosok hozzájárulása az előkertek feltöltéséhez, az utcai kerítések átépítése a Malomdűlő Kft. javaslatai alapján, az elektromos hálózat földkábeles kiváltása
 • A Kel 4 – övezetben meglévő kerítések jogi határra való áthelyezése
 • A Téglagyári út végének földhivatali rendezése

A fent felsorolt problémák mindegyike földhivatali ügyintézést igényelt, (sok esetben magánszemélyeket érintve) úgy, hogy a költségviselő fél a Malomdűlő Kft.

Malomdűlő Kft írásos megkeresése érkezett a hivatalhoz: 2004.06.14. (414/6/2004). Az ügyintézési határidő 2004.06.14 és a megállapodásban rögzített 2004. július 1 között mindössze két hét állt rendelkezésre!

A hivatal 2004.07.05 én az alábbi geodéziai munkarészek benyújtását kérte a költségviselő féltől:

 • 0137/13-33 hrsz belterületbe vonási vázrajza
 • 2601, és 2626-49 hrsz belterületbe vonási vázrajz
 • 2610 és 037 és 038/34 hrsz megosztása és összevonása, valamint belterületbe vonási vázrajza
 • 2701/3 hrsz telekmegosztási vázrajza
 • 2701/1-6 hrsz telekmegosztási vázrajza
 • 2703 hrsz telekmegosztási vázrajza
 • 2704 hrsz telekhatár-rendezési vázrajza
 • 2707-2708 hrsz telekmegosztási vázrajza
 • 2709 hrsz telekmegosztási vázrajza
 • 2710 hrsz telekmegosztási vázrajza

A Malomdűlő Kft. 2004.11.09.-én levelet nyújtott be a Hivatalhoz, a Téglagyári út kialakításának akadályairól!!! (893/35/2004)

2. Ebben az időben készítette a Buda Környéki Földhivatal a települések, így Pilisborosjenő digitális alaptérképét is, amelyet a hivatalban nem találtam

Hosszas keresgélés után a Malomdűlő Kft ügyvezetője adta vissza, egy kicsit átrajzolva. Az időközi egyeztetéseket ugyanis Ő folytatta le a földhivatalnál. Ennyit a kezdetekről!

3. Pilisborosjenő Önkormányzat amennyiben végre akarta hajtani a 2004. április 30-án keltezett megállapodásban foglaltakat, csak módosított szabályozási terv készítése mellett tehette meg

Ezért kezdeményeztük a költségviselő félnél annak elindítását, és tervelőkészítő egyeztetést tartottunk a hivatalban 2004.11.22.-án (emlékeztető)

A Polgármesteri Hivatal, az Étv. 9.§.(2)b) szerinti első körös államigazgatási megkeresést, az eljárás meggyorsítása érdekében – 2005 év februárjában, még a tervezői szerződés aláírása előtt!! – kiküldte az érdekelteknek. (42/24/2005 iktatószám)

A háromoldalú tervezői szerződés a 2005.04.07.-én került aláírásra.

Az önkormányzat számára a hiányzó területek lefedése, és megállapodásban meghatározottak kielégítésére szóló tervmódosítás volt szükséges, de a Malomdűlő Kft. sok más, egyéb beépítési paraméterek megváltoztatását kívánta, általában jelentős beépíthetőségi növeléssel. Általában laza szabályokat kívánt, ami alapján a településrészre építhető lakások száma csak a későbbiekben vált volna ismerté. Ez alapjaiban kérdőjelezi meg a lakások és intézmények használata során felmerülő közműigények kiszámíthatóságát.

Ennek ellenére a tervkészítés során a Hivatal egyeztetést tartott az érintettekkel: 2005.03.16 és 2007.05.29. között a Malomdűlő Kft. képviselőjével 19 alkalommal, a Budai Tégla Rt képviselőivel 9 alkalommal, a zártkerti tulajdonosok képviselőivel és a patak menti lakososok képviselőivel 1 -1 alkalommal. Időközben történt egy Képviselő Testületi váltás, tehát az események két külön testületet érintettek. Megegyezés nem jött létre, és tervkészítéstől a költségviselő fél elállt. Az elvégzett munkát a hivatal fizette ki.

4. Állásfoglalás bekérése a HÉSZ érvényességéről

A Malomdűlő Kft képviselője vitatta azt a helyzetet, hogy a HÉSZ 1.§./2/ bekezdése él, ezért jogi állásfoglalást kértünk a PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályától (44-31/2005), csatolva 13 mellékletet. Az állásfoglalás megkérésének alapja az, hogy az Önkormányzat rendeletalkotási munkáját (mint jogalkotót, anno) ez a főosztály ellenőrizte. A megérkezett válasz – amely szerint Pilisborosjenő lyukas szabályozási tervvel rendelkezik – megkapta a Polgármester, a Képviselő testület, a Főépítész és a Jegyző.

Sáhó Tibor által bekért állásfoglalás (emlékeim szerint az építéshatóságot ellenőrző főosztálytól, amely a rendeletek alkalmazása során felmerült problémákat hivatott rendezni – mint jogalkalmazó) saját kezűleg került bemutatásra a hivatalnál!

5. Közmű és útépítési nyilatkozatok kiadása

Egy közmű megépítéshez a szakhatóság adja meg az engedélyt, az önkormányzat csak tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ad ki, ha a közmű által elfoglalt terület az övé, és szakhatósági nyilatkozatot, amiben megfogalmazza, ha kikötése, vagy egyéb elvárása, vagy figyelembe veendő közlendője van. A nyilatkozatokat vagy előre, a tervek ismeretében adja meg a hivatal, vagy a szakhatóság kéri be a hivataltól. Tehát minden esetben szükség van a tervekre.

„A megállapodásban a Malomdűlő Kft kötelezettséget vállalt, hogy:

6.1.1.4. A Malomdűlő Lakópark Kft és Ingatlantulajdonos Felek vállalják, hogy a közművesítéshez szükséges valamennyi engedély iránti kérelmüket a jelen megállapodás aláírásától számított 3 hónapon belül benyújtják, az engedélyek kézhezvételétől számított egy éven belül megkezdik, és végső határidőként két éven belül befejezik, a közművesítési munkálatokat.”

A fenti megállapodásban foglaltak alapján a Malomdűlő Kft által benyújtott tervekre, vagy a szakhatóság megkeresésére az alábbiak adtunk ki szakhatósági és tulajdonosi hozzájárulást:

Csapadékvíz:

 • 2006.03.28.                                            kérelem (76/28-29/2006)
 • 2003.05.28.                                            hozzájárulás megadása
 • 2006.03.29.                                            tul.-i, szakhatósági és közútkezelői hozzájárulások (76/28-29/2006)

Útépítés:

 • 2005.09.08.                                            kérelem (42/100/2005)
 • 2005.11.30.                                            szakhatósági vélemény megadása (42/135/2005)
 • 2005.11.30.                                            tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása (42/136/2005)

Vízépítés:

 • 2005.03.21.                             kérelem (42-48/2005)
 • 2005.04.28.                                            szakhatósági hozzájárulás megadása (42-59/2006)
 • 2005.10.25.                                            tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása (42/61/2005)

Szennyvíz :

 • 2005.04.12.                                            kérelem (42-55/2005)
 • 2005.04.28.                                            szakhatósági hozzájárulás megadása (42/60/2005)
 • 2005.10.25.                                            tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása (42/115/2005)

Gázhálózat:

 • 2004.07.07.                                            I. ütem – tulajdonosi, közútkezelői-, és szakhatósági hozzájárulás megtagadása
 • 2005.08.10.                                            kérelem (1874/2006)
 • 2005.08.30.                                            egyeztetés (1847/2/2005)
 • 2005.10.25.                                           II. ütem – előzetes szakhatósági-, tulajdonosi-, és közútkezelői hozzájárulás megadása

A kérelem és kiadott nyilatkozatok között idő hiánypótlással vagy egyeztetéssel telt, és a kiadott nyilatkozat tartalma függött a tervtől és a jogi helyzettől.

6. Körforgalom

A Pilisborosjenő Önkormányzat hivatalában a 2007.04.13. megtartott tervegyeztető tárgyaláson Sáhó Tibor maga jelentette be, hogy a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet a benyújtott közút tervekhez az engedély megadásának feltételeként előírta (több más hiánypótlás mellett) a 10.sz főútról való lecsatlakozásnál egy körforgalom megtervezését. Az egyeztetésen jelen volt a tervező, a Budai Tégla-, és Solymár nagyközség képviselője is, mint érintettek, a körforgalom ugyanis az ő területükön épülne meg.

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

A fent leírtak bizonyíthatók, és a hivatalban minden irat megtalálható.

Ezek a kiemelt témák közel sem fedik le az Önkormányzat és a Malomdűlő Kft közötti vitát.

Érdemes azonban elgondolkozni: mindez 2002-ben, illetve 2004-ben történt. Azóta több főépítész és jegyző váltakozott a hivatalban, és Malomdűlő Kft képviselője mindegyiket felsorolta a késedelem okaként.

 

Tisztelettel a falu iránt: Dalosiné Molnár Ilona ny. főépítész