Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés és alapelvek

A 2097 Csoport Egyesület (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Budai út 27., nyilvántartási száma: 13-02-0007348), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltett 2097.hu, valamint a 2097 Facebook csoport vonatkozásában az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotta, egyben kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során megfelel jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, amelyet kellő időben az általa üzemeltetett weboldalak látogatóinak számára elérhetővé tesz a https://2097.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

1.1 Jogszabályi környezet

Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési rendelkezések a hatályos adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal összhangban kerültek megállapításra, ezek többek között:

 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény,
 • Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1.2 Jelen tájékozatóban használt fogalmaknak az Infotv. szerinti meghatározásai

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából,
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2. Adatkezelő

 • Név: 2097 Csoport Egyesület,
 • Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Budai út 27.,
 • Képviseli: Dömötörfy Zsolt elnök,
 • Nyilvántartási szám: 13-02-0007348,
 • Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék,
 • Adószám: 18945841-1-13,
 • Elérhetőség: info@2097.hu.
 • Adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejegyzés alatt.

Adatkezelő megbízásából harmadik fél (adatfeldolgozó) részére az általa kezelt személyes adatok semmilyen formában, módon nem kerülnek átadásra (adattovábbítás tilalma). Amennyiben Adatkezelő részéről a továbbiakban felmerül adatfeldolgozó igénybevételének szükségessége, úgy erről az ezt érintő adatfeldolgozás megkezdéséig tájékoztatást nyújt.

3. Személyes adatok kezelése

3.1 Alapelvek

Személyes adat kezelése

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján személyes adat abban az esetben kezelhető: 5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Cselekvőképtelen, illetve a 16 év alatti korlátozottan cselekvőképes kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Célhoz kötöttség elve

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Adattakarékosság elve

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatok minőségének elve

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.2 Közösségi Akció regisztráció

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásának megadása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint;
 • adatkezelés célja: a 2097 Csoport által szervezett közösségi akciók szervezéséhez jelentkezők toborzása, illetve a jelentkezettek szervezéséhez szükséges kapcsolat felvételi adatok nyilvántartása. Az adott közösségi akció lezárását követően a gyűjtött személyes adatok megsemmisítésre kerülnek;
 • kezelt személyes adatok: név, lakcím, e-mail cím és opcionálisan telefonszám, valamint a jelentkezés időpontja;
 • az adatok forrása: a kérdőívet kitöltő személyek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felmérés statisztikai feldolgozásának befejezéséig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés bejelentése megtörtént. 

3.3 Kapcsolatfelvétel

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásának megadása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint;
 • adatkezelés célja: a 2097 Csoport munkájához, tevékenységéhez való hozzájárulás, az abban való bekapcsolódás érdekében történő véleménynyilvánítás, valamint kérdés intézése, az ezekre való válasz megadásához szükséges a kezelt adatok megadása;
 • kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám;
 • az adatok forrása: a kérdőívet kitöltő személyek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a beérkezett kapcsolatfelvételre megadott válasz megküldéséig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés bejelentése megtörtént.

3.4 Hozzászólás

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásának megadása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint;
 • adatkezelés célja: Pilisborosjenő település jövőképének, az ott élőkkel közös kialakításának érdekében a lakosság véleményének felmérése, hogy milyen településen, milyen körülmények között szeretnének élni. A felmérés eredményeinek hitelesítéséhez szükséges a kitöltő személyes adataira, megakadályozandó, hogy esetlegesen az eredményt torzító kitöltések is készülhessenek. Az eredmények összesítése és statisztikai kiértékelése után a gyűjtött személyes adatok megsemmisítésre kerülnek;
 • kezelt személyes adatok: név, e-mail cím;
 • az adatok forrása: a 2097.hu weboldalon található tartalmakhoz hozzászóló személyek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés bejelentése megtörtént.

3.5 Kérdőíves felmérések

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásának megadása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint;
 • adatkezelés célja: Pilisborosjenő település jövőképének, településfejlesztési koncepciójának az ott élőkkel közös kialakításának érdekében a lakosság bevonása az alkotó folyamatba, hogy közösen fogalmazzuk meg, milyen településen, milyen körülmények között szeretnének élni. Az ehhez szükséges  felmérések eredményeinek hitelesítéséhez van szükség a kitöltő személyes adataira, megakadályozandó, hogy esetlegesen az eredményt torzító kitöltések is készülhessenek, másrészt az on-line felmérés sorozatban résztvevőket e-mailben értesítjük a felmérésekhez kacsolódó rendezvényeiről, továbbá a tematikus on-line felmérésekre történő felhívás is e-mailek segítségével történik. A jövőkép és a településfejlesztési koncepció elkészülte, a felmérések összesítése és statisztikai kiértékelése után a gyűjtött személyes adatok megsemmisítésre kerülnek;
 • kezelt személyes adatok: név, nem, lakcím, e-mail cím és opcionálisan telefonszám, valamint a kérdőív kitöltésének időpontja;
 • az adatok forrása: a kérdőívet kitöltő személyek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felmérés statisztikai feldolgozásának befejezéséig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés bejelentése megtörtént.

3.6 Hírlevél küldés

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásának megadása, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint;
 • adatkezelés célja: a 2097 Csoport tevékenységével összefüggésben tájékoztató információk megküldése a hírlevélre feliratkozók részére;
 • kezelt személyes adatok: név, e-mail cím és opcionálisan telefonszám;
 • az adatok forrása: a kérdőívet kitöltő személyek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés bejelentése megtörtént.

Adatfeldolgozó: MailChimp részére név, e-mail cím átadása

4. Tárolás és biztonság

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az általa igénybe vett tárhely szolgáltató, Ruffnet Zrt. (2724 Újlengyel, Határ u. 12.) által üzemeltetett szervergépteremben kerül sor.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek:

 • a jogosulatlan hozzáférés;
 • megváltoztatás;
 • továbbítás és nyilvánosságra hozatal;
 • törlés vagy megsemmisítés;
 • valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. Jogorvoslat

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél az általa kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatását, személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő által adott tájékoztatás ingyenes. Amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy adatkezelő költségtérítést számít fel.

Abban az esetben, ha az adatkezelő által kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő saját hatáskörében helyesbíti.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, annak törlését az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, valamint ha azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő zárolja az által kezelt személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő az érintettet a helyesbítés, a zárolás vagy törlés tényéről, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli. Amennyiben adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy 25 napon belül írásban közli az elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben, ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, az érintett a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben panasszal, jogorvoslattal kíván élni, mert úgy véli, hogy Adatkezelő a személyes adataim kezelésére vonatkozó törvényi szabályokat nem tartja be, jogosult közvetlenül bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.