HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az összefoglaló tájékoztatást adjon a 2097 Csoport Egyesület, mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket adatkezelő – tiszteletben tartva az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti -, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Adatkezelő megnevezése

Jelen tájékoztató a 2097 Csoport Egyesület (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 91., nyilvántartási száma: 13-02-0007348, telefonszám: + 36 …, e-mail: info@2097.hu) által üzemeltett 2097.hu weboldal és 2097 Facebook csoport vonatkozásában, a kapcsolódó adatkezeléseiről ad részletes felvilágosítást. Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikk alapján nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére. Adatkezelő továbbá nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Jelen adatvédelmi tájékoztató Adatkezelőnél 2019. május 25. napjától hatályos. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során megfelel a szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát megváltoztassa, amelyet kellő időben az általa üzemeltetett  https://2097.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen haladéktalanul elérhetővé tesz.

 1. Adatkezelések

Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési rendelkezések a hatályos adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal összhangban kerültek megállapításra, ezek többek között:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: Rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

2.1 Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja: abban az esetben, amennyiben Ön az Adatkezelő részére – annak honlapján vagy az általa közzétett elektronikus levelezési címeinek valamelyikén keresztül, – kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából rendelkezésre bocsátja személyes adatait, úgy azok alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;
 • kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvétel során az Érintett által megadott személyes adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel céljának teljesülését követő 30 nap;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő ügyintéző és informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.

2.2 Hírlevél küldés céljából kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja: abban az esetben, amennyiben Ön az Adatkezelő által működtetett honlap hírlevél küldési szolgáltatására feliratkozik, Adatkezelő közvetlenül, e-mailben is értesítés küldhet a helyi ügyeket érintő kérdésekben, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;
 • kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, valamint adott esetben az Érintett által megadott bármilyen más adat;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő ügyintéző és informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez külső adatfeldolgozó szolgáltatást, a The Rocket Science Group LLC által működtetett MailChimp szolgáltatást veszi igénybe. A MailChimp, mint adatfeldolgozó részére a hírlevél kiküldésének teljesítéséhez szükséges személyes adatok (név, e-mail cím) kerülnek továbbításra, amely legfeljebb a szolgáltatást teljesítéséhez szükséges ideig tárolja a részére átadott személyes adatokat. A MailChimp adatkezelési gyakorlatáról bővebben a https://mailchimp.com/legal/privacy angol nyelvű oldalon tájékozódhat.

2.3 Hozzászólás 

Adatkezelés célja: abban az esetben, amennyiben Ön az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon közzé tett tartalmakhoz közvetlenül a honlapon keresztül biztosított hozzászólások felületen keresztül hozzászól, véleményt nyilvánít, az ennek során megadott személyesen adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;
 • kezelt személyes adatok: név, e-mail cím;
 • az adatok forrása: a 2097.hu weboldalon található tartalmakhoz hozzászóló Érintettek által megadott adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő ügyintéző és informatikai munkatársai;

adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.

 1. Adattárolás és -biztonság

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az általa igénybe vett tárhely szolgáltató, Ruffnet Zrt. (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12.) által üzemeltetett szervergépteremben kerül sor.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés;
 • megváltoztatás;
 • továbbítás és nyilvánosságra hozatal;
 • törlés vagy megsemmisítés;
 • valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. Érintetti jogok

Az érintett írásban az adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségein vagy az info@2097.hu e-mail címen keresztül az alábbi az alábbiak szerinti jogainak gyakorlása végett. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett személyazonosságáról az adatbiztonsági követelmények betartása, valamint az érintetti jogok védelme érdekében. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

4.1 Az érintett hozzáférési joga

Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni az alábbi adatokat és információkat:

 • adatkezelés jogalapját és célját;
 • kezelt személyes adatok körét;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartamát;
 • azon adatok forrása, amelyek nem az érintettől származnak;
 • Adatkezelő által végzett adattovábbítás esetén, kinek és milyen személyes adatok kerültek továbbításra;
 • tájékoztatást kaphat a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogáról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja, további adatigénylés esetén jogosult adminisztratív költségén alapuló díj felszámítására. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.2 A helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl.: helyesbítheti megváltozott elérhetőségi adatait, így e-mail címét). Az adatkezelés céljának figyelembe vételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 Törléshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését: ha személyes adatok még szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására Adatkezelőt valamely jogszabály kötelezi, illetve jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges; valamint az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében Adatkezelőnek van más jogalapja a személyes adatok további kezeléséhez. Megtagadás esetében Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • amennyiben vitatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben állítása szerint az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • abban az eset, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg az adatkezelő által megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén, Adatkezelő az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Adatkezelő előzetesen tájékoztatja érintettet, amennyiben a korábban korlátozott adatkezelés feloldása kerül.

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – ilyen irányú kérésére – tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

4.6 A tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak:

 • közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében, kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Érintett jogorvoslati lehetősége

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében panaszával a hatósághoz fordulhat.

5.1 Felügyeleti hatóság

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

5.2 Bírósági eljárás megindítása

Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.