Településfejlesztés összefogással – vagy mégsem?

Tavaly december 6.-án megjelent írásunkban még bizakodóak voltunk a tekintetben, hogy az önkormányzat valóban partnerként tekint a helyi civil szerveződésekre a Településfejlesztési koncepció kidolgozásánál. Sajnos a folytatás nem egészen úgy alakult, ahogyan azt reméltük.

Az Önkormányzat nem fogadta el az együttműködés konkrét formájára vonatkozó javaslatainkat (azt, hogy az Önkormányzat és a 2097 Egyesület közösen irányítsa a koncepciókészítés folyamatát, és fele-fele arányban osztozzon a szakértő költségein). November 12.-én kelt levelében Jámbor főépítész Úr kifejtette ezzel kapcsolatás álláspontját és ehhez az Önkormányzat a további egyeztetések során is ragaszkodott. A főépítész úr levelét az alábbiakban olvashatják.

Az egyeztetések kudarca nem akadályozott meg bennünket abban, hogy a betervezett fórumokat megtartsuk. Azt azért sajnálatosnak tartjuk, hogy a fórumokon – két, ellenzéki képviselő kivételével – az Önkormányzatot nem képviselte senki.  A 2097 Egyesület ennek ellenére  véghezviszi vállalt feladatát: a Településfejlesztési koncepció elkészítését, helyi civil erők minél teljesebb bevonásával. A novemberi fórumokon megfogalmazott elképzelések egységes dokumentumba való  összefoglalása folyamatban van, ezen az Egyesület által felkért Gauder Péter szakértő  és csapata jelenleg is dolgozik. Folytatás következik.

———- Forwarded message ———
From: László Jámbor <jambor.laszlo43@gmail.com>
Date: Wed, Dec 12, 2018 at 1:33 PM
Subject: Koncepció
To: Zoltan Madaras <zmadaras@gmail.com>

Tisztelt Madaras Zoltán Úr!

Az alábbi válaszlevelet november 12. napján küldtem el Önnek is emailen.
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Településtervező! Kedves Péter!
Köszönöm szépen a koncepcióalkotás előkészítésében elvégzett eddigi munkát. Biztos vagyok abban, hogy az Önkormányzat hasznára válik. Madaras urat ma már biztosítottam, hogy az együttműködés tekintetében a Polgármesteri hivatal nem csak nyitott, hanem kötelessége is a szigorú eljárási rendeletek értelmében. Ez tehát nem képezheti vita tárgyát. A kormányrendelet (29/A §) és az Önkormányzat partnerségi egyeztetésről szóló rendelete egyértelműen rendelkezik a partnerek bevonásának kötelező formáiról. Ezt bővíteni természetesen lehetséges. Azt azonban mindenképpen el kell kerülnünk, hogy a partnerek közül bárkit kizárjunk a részvétel lehetőségéből, mert ebben az esetben a Képviselő-testület jóváhagyását az állami főépítész köteles megvétózni. Ezt nem kockáztathatjuk meg. A rendelet a következőképpen rendelkezik:

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b)   a Pbj-i székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)   a Pbj-i székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d)    a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A jogszabályokból egyértelműen következik, hogy a partnerek között nem lehet kivételt tenni, nem lehet a partnerek egyikével együttműködési szerződést kötni. A rendeletből kissé elvontan következik, hogy az tulajdonképpen egy együttműködési szerződést fogalmaz meg az összes partnerrel, melyben a hivatalnak van kötelessége és a partnereknek lehetősége. Az érdemi munka az előzetes tájékoztató alapján az érintett államigazgatási és önkormányzati szervezetektől és a partnerektől a fórumokon, egyéb úton beérkezett vélemények alapján történik. A dokumentumok egyeztetésének és elfogadásának szabályai betartása a Polgármester felelőssége.
A partnerek közül bárkit a többi partnertől megkülönböztetve a folyamat irányításába bevonni egyet jelent a végeredmény megsemmisítésével az illetékes törvényességi felügyeletet gyakorló szerv részéről.   
Kérem Elnök úr és Tervező megértését, s biztosíthatom, hogy a munka során az együttműködésünk teljes körű lesz. A Képviselő-testületnek ebbe nincs beleszólása, de az általa alkotott rendelet szigorú betartását megköveteli.
Tisztelettel:
Jámbor László