Lakossági javaslat a Szedmák-ház ügyében

Küller János
polgármester
részére

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Tárgy: lakossági javaslat a 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 51. szám alatti Szedmák ház ügyében

Tisztelt Polgármester úr!

A 2017. október 13. napján közzétett Lakossági Felhívásában foglaltakra tekintettel – melyben arra kérte Pilisborosjenő lakosságát, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 58,- mFt közpénzből megvásárolt és 2017. nyarán 7,- mFt közpénzből elbontott 2097 Pilisborosjenő, Fő út 51. szám alatti Szedmák ház bontás után üressé váló terület hasznosítására vonatkozóan adjanak ötleteket, javaslatokat annak érdekében, hogy a későbbiekben az Ingatlanon lehetőleg olyan funkció kapjon helyet, mely községünk minden lakosának elégedettségére szolgálhat – az alábbi javaslattal élek:

a Képviselő-testület tagjai 65,- mFt vételár megfizetése mellett vásárolják meg az Ingatlant Pilisborosjenő Község Önkormányzatától.

Indokolás:

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának egyik lényegi, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv”) 13. § (1) 9. pontjában rögzített kötelezően ellátandó feladata a lakás- és helyiséggazdálkodás, vagyis a településen fekvő egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonával történő gazdálkodás, annak kezelése, valamint adott esetben annak gyarapítása.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 24-én megtartott testületi ülésén a 135/2010.(VIII. 24.) KT határozatával akként döntött, hogy meg kívánja szerezni a pilisborosjenői 129 hrsz-ú – természetben: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 51. szám alatti – ingatlan (továbbiakban: „Ingatlan”) tulajdonjogát. Az Ingatlan megvásárlásához, a Képviselő-testület teljes egészében vállalta az Ingatlant – az MKB Bank Zrt. által kimutatott – terhelő hitelfizetési kötelezettségeket, továbbá jóváhagyta Szedmák Anita 2097 Pilisborosjenő, Fő út 51. szám alatti lakossal kötendő csereszerződést a Pilisborosjenő Fő út 51. szám és a Kőfaragó u. 4. sz. alatti ingatlanok tárgyában.

A döntést hozó Képviselő-testület tagjainak többsége megegyezett a jelenlegi Képviselő-testület tagjaival. A határozati javaslatot előterjesztő polgármester személye megegyezik a jelenlegi polgármester személyével.

Az Ingatlan 2009. évben nyilvánosan került meghirdetésre 42,5,- mFt áron az Óbudán Túl Ingatlaniroda (2097 Pilisborosjenő, Templom út 2.; képviseli: Szalai Péter) megbízásával, s az Ingatlaniroda közlése szerint az Ingatlan limitára 38,- mFt volt.

Ennek ellenére az Ingatlant a Pilisborosjenő Község Önkormányzata 58,- mFt vételárért vásárolta meg. A tulajdonjogátruházáshoz szükséges értékbecslést a Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2010. évben Archicord Kft. (Cg. 01-09-711550; 1119 Budapest, Andor utca 21. C. lház. fszt.) végeztette el, melynek alapján az 1.575 nm összterületű Ingatlan (telek + rajta álló épület) értékét 58,- mFt összegben állapították meg.

Vagyis a Pilisborosjenő Község Önkormányzat 58,- mFt-ért vásárolta meg azt az Ingatlant, melyet annak tulajdonosai az általuk limitárként meghatározott 38,- mFt-ért sem tudtak eladni. Igaz, hogy ennek formális alátámasztására találtak egy olyan értékbecslőt, amely cég nem vette figyelembe az eladók Óbudán Túl Ingatlaniroda számára meghatározott 38,- mFt mértékű értékesítési limitárat.

2012-ben, mindössze 2 évvel az Ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően, a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője a telken álló épületet hivatalosan életveszélyesnek minősítette és javasolta annak elbontását. Az épület lebontása 2017. nyarán történt meg, melynek teljes költsége közel 7,- mFt volt. Az önkormányzatok működését érintő alapelvek közül kiemelkedő jelentőségű a közpénzek felhasználásának átláthatósága, valamint a nyomon követhetőség követelménye. Ezzel szemben sajnos a nevezett Ingatlan beruházás céljai és indoklása sem az Önkormányzat hivatalos honlapjáról, sem a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből nem derülnek ki. Ahhoz, hogy a közpénzből felhasznált, összesen az Ingatlanra fordított 65,- mFt elköltésének milyen konkrét céljai voltak, milyen gazdasági megfontolás állt a döntés hátterében nem nyilvános információ, ahogy azt sem lehet tudni, eredetileg is cél volt-e az Ingatlan elbontása, és ha igen, miért volt erre a lépésre szükség. Az Önkormányzat által végzett ingatlangazdálkodás szerves része, az ilyen mértékű beruházások esetében különösen jelentős, a projekt megvalósítását megelőző gazdaságossági számítások nyilvánosságra hozatala, a döntés legitimitását alátámasztó érvek, döntést megelőző körültekintő elemzés megismerhetővé tétele. Ezek hiányában, nem tud megvalósulni az említett közpénzzel történő gazdálkodás nyomon követhetősége.

A történet legmegdöbbentőbb cselekménye pedig az a pillanat, amikor Pilisborosjenő Község Önkormányzata nagy nyilvánosság előtt teszi közzé annak tényét, hogy fogalma sem volt, milyen célból költ el 65,- mFt közpénzt.  Küller János polgármester 2017. október 13-án Lakossági Felhívást tett közzé, melyben felkérte a pilisborosjenői lakosokat arra, hogy az Ingatlan tekintetében a bontás után üressé váló terület hasznosítására vonatkozóan adjanak ötleteket, javaslatokat annak érdekében, hogy a későbbiekben az Ingatlanon lehetőleg olyan funkció kapjon helyet, mely községünk minden lakosának elégedettségére szolgálhat. Ezek szerint a vétel időpontjában semmilyen ötlete, gazdaságossági számítása nem volt a döntést meghozó Képviselő-testületnek, s így költött el összesen 65,- mFt közpénzt az Ingatlanra, miközben Pilisborosjenőn nincs megoldva a felszíni vízelvezetés, s Pilisborosjenő úthálózatának 80 %-a földút.

A beruházás céljainak ismerete nélkül egy ilyen súlyos veszteségekkel járó közpénzből megvalósult beruházás esetében felvetődik a felelősség kérdése. A Mötv 115. § (1) bekezdés kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Felvetődik ezáltal a kérdés, nem történt-e hanyag kezelés az Ingatlan megvásárlásával, majd érdemi hasznosítása nélküli lebontásával. A 2012. évi C. törvény 377. § (1) bekezdésben rögzített törvényi tényállás szerint hanyag kezelést valósít meg az, “akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz.” A köz érdeke az, hogy a más által történő vagyonkezelés vagy vagyonfelügyelet során ne szenvedjen vagyoni hátrányt. Az Ingatlan állapotához képest rendkívül magas, messze a piaci ár feletti áron történő megszerzése, majd lebontása vajon megfelel az ésszerű gazdálkodás követelményének? Ha volt az Önkormányzatnak célja az Ingatlan megvásárlásával, miért nem nyilvános ez az információ? És amennyiben célja volt a Képviselő-testületnek az Ingatlannal, miért nem hasznosították azt, miért nem tették meg az épület megóvásához szükséges intézkedéseket, melyekkel elkerülhető lett volna az egyébként jelentős helytörténeti értékkel bíró épület elbontása?

Megmagyarázhatatlannak és ésszerűtlennek tűnik, hogy válság idején miért köt ilyen rendkívül előnytelen megállapodást Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester vezetésével, a látszat szerint mindenféle indok nélkül, jelentős anyagi veszteséget eredményezve a helyi lakosok számára.

Fent előadottak alapján úgy vélem, hogy javaslatom a kö érdekeit szolgálja, Pilisborosjenő község lakosainak joga, az Önkormányzatnak pedig kötelezettsége a gazdálkodás átláthatóságának, nyomon követhetőségének biztosítása, mely jelen esetben nem valósult meg.

A fent leírt cselekmények álláspontom szerint felvetik a Btk. 377. § (1) §-ában rögzített hanyag kezelés törvényi tényállásának megvalósulását, valamint Btk. 396. § (1) c) pontban rögzített, a költségvetésből származó pénzeszközöknek a jóváhagyott céltól eltérően történő felhasználásának elkövetésének gyanúját.

Pilisborosjenő, 2017. október 30.

Tisztelettel:

Dr Fiák István

pilisborosjenői lakos