Valójában mindannyian ugyanazt szeretnénk!

Kiderült a félreértés: a Képviselő-testület a 45/2015 számú határozatában pontosan ugyanazt az eljárást írta elő az önkormányzat részére a HÉSz módosítás menetével kapcsolatban, amiért a 2097 Csoport megalakulása óta küzd!

A Képviselő-testület 2015. március 26-án 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy a HÉSz módosítás folyamatát az ún. “teljes eljárás” eljárási rendje szerint elindítja. A teljes eljárás rendje azonban részletesen szabályozva van mind kormányrendeletileg, mind a vonatkozó önkormányzati szabályzatban.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a teljes eljárást az alábbiak szerint szabályozza:

25. A teljes eljárás

36. § A teljes eljárás

a) előzetes tájékoztatási,

b) véleményezési,

c) végső szakmai véleményezési,

d) elfogadási és hatálybaléptetési

szakaszból áll.

Ezek szerint tehát kell(ett volna) lennie egy előzetes tájékoztatási szakasznak.  A kérdés persze felmerülhet, hogy ez vajon mit takar, és nem zajlott-e le úgy, hogy minden szabályszerűen történt, csak éppen mi nem tudtunk róla. A válaszra azonban nem kell sokáig várni:

26. Az előzetes tájékoztatási szakasz

37. § (1) A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

(2) Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

a) a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereknek,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatnak.

(3) Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

(4) A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

a) a partner a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;

Ez így első olvasatra jól hangzik, hiszen pont a vastaggal kiemelt partnerségi egyeztetés, hatástanulmányok és javaslattételi lehetőségek hiányát rójuk fel folyamatosan az Önkormányzatnak, a civil kezdeményezésünk megindulása óta!

Felvetésünkre pedig nem válasz, hogy “az majd ezután következik”, mert “a semmiről nem lehet vitatkozni”. Azért kényszerülnénk jelenleg a semmiről vitatkozni, mert nem készült el az az előzetes tájékoztató, amelyben – idézzük – “beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak“.

Egy egyszerű hétköznapi analógiát hozva: képzeljük el, hogy házat szeretnénk építeni.

  • A tájékoztatási szakasz annak felel meg, amikor a családi kupaktanács összeül, és megvitatja, hogy milyen házban szeretne élni. Mik a lehetőségek, mik a pénzügyi és településképi korlátok, amikre figyelemmel kell lenni. Mekkora legyen a kert, milyen anyagokat használjunk, kinek mik a prioritásai.

Csak a kupaktanács eredményeként megszületett kompromisszumos javaslattal van értelme bekopogtatni a tervezőiroda ajtaján.

  • A véleményezési szakasz annak felel meg, amikor az elkészült terveket megnézzük, és megállapítjuk, mennyire tükrözik a családi kupaktanács során megbeszélteket. Mennyire köszönnek vissza a tervből a prioritásaink.

A pilisborosjenői HÉSz módosítás jelenleg a véleményezési szakaszba szándékozik átlépni! A tájékoztatási szakasz kimaradt!

Hogy a fenti bekezdéseket még pontosabban értelmezni tudjuk, elő kell venni még a

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szabályzata

Pilisborosjenő község településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

című helyi szabályzatunkat, amely minden, esetleg még nyitott kérdésünkre választ ad:

Kik tehát azok a partnerek, akiknek az előzetes tájékoztatást meg kell(ett volna) küldeni a fenti rendelet szerint?

2. Az egyeztetésben részt vevők – partnerek – köre

2.1. Az egyeztetésben résztvevő partnerek:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Pilisborosjenői székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Pilisborosjenői székhellyel bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,

d) a községben működő, bejegyzett egyház.

2.2. Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek névjegyzékét az előzetes tájékoztatási szakasz megindítása előtt készíti el a polgármesteri hivatal.

3. A tájékoztatás módja

3.1. Partnerségi egyeztetés a dokumentumok és a különböző eljárások esetén a Korm. r. 29/A. § előírásai szerint az alábbi szakaszokban történik:

Dokumentum készítése módosítása Egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai „előzetes tájékoztatási szakasz” „véleményezési szakasz”
1. Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia (ITS) Korm. rend. 30. § szerint van partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés
2. Településrendezési eszközök, (településszerkezeti terv TSZT helyi építési szabályzat HÉSz, SZT) Teljes eljárás a Korm. rend. 36-40. § szerint van partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés
Egyszerűsített eljárás a Korm. rend. 41.§ szerint nincs partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés
Tárgyalásos eljárás a Korm. rend. 42.§ szerint nincs partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés
állami főépítészi eljárás esetén Korm. rend. 42/A. § szerint nincs partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés
3. Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet Korm. rend.43/A. § szerint van partnerségi egyeztetés van partnerségi egyeztetés

3.2 Az előzetes tájékoztató megjelenésének-, a lakossági fórum időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, a tájékoztató megjelenése előtt minimum 8 nappal. A hirdetményben közölni kell a tájékoztató tárgyát, időpontját, helyét és a javaslatok, vélemények beadásának határidejét.

3.3. A tájékoztató az önkormányzat honlapján, közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban és nyomtatott formában ügyfélfogadási időben a Pilisborosjenői Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg, az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 nap időtartamig.

3.5. A kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint település egészére kiterjedő településrendezési eszköz (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) teljes eljárása során az egyeztetés mindkét szakaszában legalább egy-egy alkalommal lakossági fórumot kell tartani.

Összefoglalva

A HÉSz módosítás a teljes eljárás rendje szerint lett elindítva.

A teljes eljárás része az előzetes tájékoztatási szakasz.

Az előzetes tájékoztatási szakasz lényege – kicsit sem meglepő módon – az előzetes tájékoztatás:

  • hol szeretne
  • mit szeretne
  • miért szeretne módosítani az Önkormányzat
  • mi ennek a hatása (értsd: objektív kritériumok szerint: településkép, lakosságszám, költségvetési hatások, azaz a kötelezettségek (kiadások) növekedése, önkormányzati bevételek növekedése-csökkenése, egyszerűbben fogalmazva a javasolt változtatások haszna és kára
  • és nem utolsósorban ebben a tájékoztatási szakaszban van benne az az önkormányzatiság szerves részének tekinthető gesztus, hogy “és egyébként mit szól ehhez és milyen alternatívákat, célokat tud megfogalmazni a lakosság”. Hiszen nyilvánvaló, hogy nem érdemes olyasmit tervezni és végrehajtani, ami szembemegy a lakosság igényével és értékrendjével.

Az előzetes tájékoztató szakasz kötelező eleme a lakossági fórum, ilyen fórum nem volt.

A rendeleteknek megfelelő tájékoztatást nem olvastunk, nem hallottunk, postaládánkba nem dobtak be, a partnerségi egyeztetésbe bevonandó szervezetek nem lettek kiértesítve. A lakosság véleményét senki nem kérdezte.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással a fent ismertetett határozatra, kormányrendeletre és helyi szabályzatra, továbbá ugyancsak hivatkozással a honlapunkon is közzétett “Pilisborosjenő 2050 – közösségi jövőképalkotás” című, Küller János által jegyzett konstruktív együttműködési szándékra, meg tudunk egyezni abban, hogy a jelenlegi HÉSz átmeneti hatályban tartása mellett a lakosság széles körű bevonásával elkezdjük szervezni a HÉSz módosítás előzetes tájékoztatási szakaszát? Átláthatóan, az országos és a helyi szabályozásnak megfelelően, a lakosság széles körű bevonása mellett? A 2097 Csoport örömmel és tevőlegesen tudja segíteni ezt az egyeztetést. Próbáljunk meg ez alkalommal végre tényleg közösségként működni, közösségként gondolkodni! Nem lesz könnyű, hiszen sokan, sokfélék vagyunk. De egyikünk sem véletlenül lakik ebben a faluban! Szeretjük a falunkat. Építkezzünk ebből az érzésből!