Kérdéseink a folyamatban lévő HÉSZ eljárással kapcsolatban

14 pontban foglaltuk össze mindazokat a kérdéseket, amelyekre feltétlenül választ illetve magyarázatot várunk mindazoktól, akik kompetensek ezen kérdések  megválaszolásában, és akik részt vettek a HÉSZ módosítás szerintünk szabálytalan előkészítésében. Kérdéseinket minden esetben a kapcsolódó szabályzatból vagy rendeletből vett idézettel támasztjuk alá és elvárjuk, hogy szakszerű választ kapjunk rájuk.

Egyúttal idézzük az önkormányzati törvény 2. paragrafusát:

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

1.

A 45/2015 KT határozat szerint Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisborosjenő Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és módosítása (OTÉK 2012. VIII. 7.) – teljes eljárást elindítja.

A határozat előterjesztésében ez áll:

„A rendelkezés 2015. március 12-től hatályos, és eltörölte az Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli településekre vonatkozóan a 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök 2015. december 31-ig alkalmazhatóságát. Így az eddig sürgető településfejlesztési döntéseket az Agglomeráció érintett Önkormányzatainak nem kell alapos megfontolás nélkül meghozniuk. Az új körülmények között lehetőség nyílik a települések, így Pilisborosjenő Község jövőjét középtávon meghatározó, akár a környező településekkel is összehangolt, fenntarthatósági szempontokat is beépítő koncepciók megalapozására és kidolgozására is.

Kérdésünk: Az eljárás előkészítő, tájékoztató szakaszában készültek-e ilyen koncepciók, hol lehet hozzáférni, kinek volt beleszólása?

2.

Az előterjesztésben hivatkozott 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37§ (2) pontja szerint:

Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

a) a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereknek,

Az eljárás megindításakor érvényes 80/2014 KT határozat mellékletében meghatározott partnerségi szabályok szerint:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  1. A község teljes lakossága.

 A felhívást az alábbi helyeken teszi közzé:

  •  Az önkormányzat honlapjának főoldalán,
  • A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
  • A megjelenő időszakos városi újságban

Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjeleníthetősége érdekében.

Kérdéseink:
Az eljárás megindításának ténye közzé lett-e téve az önkormányzat honlapján?
Közzé lett e téve az önkormányzati újságban?
Fel lett-e töltve a honlap megfelelő tárhelyére?
Mi az oka, hogy az önkormányzati honlap partnerségi egyeztetések oldalán ez az eljárás a mai napig nem szerepel?
Ki kapott tájékoztatást a rendezés céljáról, várható hatásairól, és az érintett területekről?

3.

Jelen eljárást indító előterjesztés szerint:

lehetőség nyílik a települések, így Pilisborosjenő Község jövőjét középtávon meghatározó, akár a környező településekkel is összehangolt, fenntarthatósági szempontokat is beépítő koncepciók megalapozására és kidolgozására is.”

A véleményezési szakaszba lépésre elfogadott HÉSZ határozat előterjesztésében ez áll:

A KONCEPCIÓ HELYE

„Pilisborosjenőnek nem születtek új településfejlesztési döntései, ezért a jelen tervezet alapvető célja a meglévő szabályoknak az új (2013 óta hatályos) jogszabályi környezethez való hozzáigazítása.”

Pilisborosjenő honlapján a településrendezési eszközök oldalon ez olvasható:

„A településrendezési eszközök készítéséhez a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekinteni és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit  illetve középtávú (5-10 éves) megvalósítási stratégiáját Településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia.”

Kérdésünk: Miért nem készült el az 52/2001 rendelettel módosított 5/1988 Településfejlesztési Koncepció aktualizálása a honlapon közzétett irányelv szerint?

4.

Amennyiben nem készült új településfejlesztési koncepció, abban az esetben az 52/2001 határozattal véglegesített koncepció van érvényben, mely szerint:

„A település fejlesztése során elkerülendő legfontosabb kockázatokat társadalmi-gazdasági szempontból egyrészt a mértéktelen növekedés jelentené….”

Kérdésünk: A jelenlegi, hatalmas új beépítéseket tartalmazó területekre vonatkozó többféle paraméter változtatás hogyan illeszkedik a Koncepció idézett, egyetlen településfejlesztést érintő megállapításához?

5.

A Malomdűlő Kft. vezetője az LMB bizottsági ülésen ezt mondja (video 38:30):

„a koncepció erre a területre (Malomdűlő) már elkészült 2002-ben jó pénzért. Én fizettem ki a társaságom pénzéből. Nem kell rá újabb koncepciót csinálni, nem kell pelenkásokkal újra megbeszélni”

Kérdésünk: Amennyiben jelen pillanatban az 52/2001 határozattal véglegesített koncepció van érvényben, akkor hogyan kell értelmezni ezt a kijelentést?

6.

Pilisborosjenő honlapján a településrendezési eszközök oldalon ez olvasható:

„Integrált Településfejlesztési Stratégia – Pilisborosjenőn nem került jóváhagyásra”

ugyanakkor, ugyanezen oldalon lévő szöveg szerint:

„A településrendezési eszközök készítéséhez a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekinteni és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit  illetve középtávú (5-10 éves) megvalósítási stratégiáját Településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia.”

Kérdésünk: Mi az oka annak, hogy Pilisborosjenőn nem készült Integrált Településfejlesztési Stratégia?

7.

Készült egy írás a Malomdűlő Kft. vezetője által. Címe: Pilisborosjenő infrastruktúra fejlesztési stratégiája 2015-2019

Kérdésünk: Milyen minőségében készít stratégiát az önkormányzat számára a Malomdűlő Kft vezetője?

Ebben az írásban olvasható:

„A beruházási hitelek és a pályázati önrészek első számú forrását úgy teremtjük meg, hogy bevonjuk az összes, a hatályos Tervben lakó-vagy kereskedelmi gazdasági célra kijelölt fejlesztési területet a helyi adók hatálya alá….”

Kérdésünk: Kinek a nevében mondja ezt a Malomdűlő Kft vezetője?

8.

A korábban véleményezési szakaszba lépésre előterjesztett javaslathoz mellékelve volt egy rövid megalapozó anyag is. Ebben többek között ez állt:

„A terv legfontosabb része a turisztikai –üdülési funkciók és a hozzájuk tartozóterületek-a korábbi gondolatok megőrzésével történő- újrafogalmazása. ….Pilisborosjenő alkalmas a turisztikai funkciók minél több ágának befogadására pl:….. Pilis látogatóközpont, ….libegő,…murvabánya amfiteátrum”. A fenti funkcióhoz szükséges a tanyás jellegű beépítés mezőgazdasági környezetben….Az Egri Vár felé vezető nyomvonal olyan attrakciókhoz visz, mint a Nagy-Kevélyi libegő és egy Pilis természeti és művi értékeit bemutató látogatóközpont”

…”a koncepcionális célok megvalósítása részben területhasználási, részben szabályozási változásokat, eszközöket kíván”

Kérdésünk: A fenti szövegrészlet fényében megállja-e a helyét az az állítás, hogy a jelenlegi eljárás nem tartalmaz koncepcionális elemet?

9.

A 2 héttel ezelőtt ismertté vált szöveg javaslat nem tartalmaz semmilyen megalapozó dokumentumot.

Kérdésünk: Nincsen ilyen? Ha van, a képviselők annak ismeretében szavaztak?

10.

A véleményezési szakaszba lépésre elfogadott HÉSZ határozat előterjesztésében ez áll:

„Pilisborosjenőnek nem születtek új településfejlesztési döntései, ezért a jelen tervezet alapvető célja a meglévő szabályoknak az új (2013 óta hatályos) jogszabályi környezethez való hozzáigazítása.”

Kérdésünk: Az előterjesztésben 10 pontban összefoglalt változások melyikét indokolja a jogszabályi környezethez igazítás?

11.

A véleményezési szakaszba lépésre elfogadott HÉSZ határozat előterjesztésében ez áll:

„A HÉSZ módosítás további halogatása számos folyamatban lévő út kialakítását akadályozná és számos megkötött szerződés teljesítését is ellehetetlenítené, olyanokat is ahol az Önkormányzat határidővel vállalt kötelezettségeket.”

Kérdésünk: Az előterjesztésben 10 pontban összefoglalt változások melyikét indokolja megkötött szerződés, és pontosan mennyiben?

12.

A véleményezési szakaszba lépésre elfogadott HÉSZ határozat előterjesztésében ez áll:

„Az övezetek betű jelzése változik, mely csak technikai kérdés (a kevesebb betű nem akadályozza terv olvasását)”

A 3 héttel korábban ismertetett javaslat 67 övezeti jelet tartalmazott, mindegyikre táblázatos formában meghatározott paraméterekkel. Az véleményezésre alkalmasnak megszavazott terv  a térképen 59 különböző övezeti jelölést alkalmaz, a szöveges táblázat csak 17 féle övezetre ad meg szabályozási paramétereket.

Kérdéseink:
A tervezetet úgy kell érteni, hogy az azonos kategóriákra (pl falusias, kertvárosi stb) azonos paraméterek vonatkoznak?
Esetleg úgy, hogy a tervezet félkész állapotban kerül véleményezésre, és szavazás fog dönteni a vonatkozó paraméterekről?
A jelölések értelmezése egyértelmű volt a tervezet megszavazó képviselők számára?

13.

A pár héttel korábbi verzióhoz képest jelentős eltéréseket tartalmaz a terv. Pl. a Papi Földeken a korábbi tervezet 1000 m2 legkisebb telekméretet írt elő, ez a terv 720 m2-t.

Kérdésünk:  Készült-e bármilyen anyag a javasolt változtatások indoklására, a tőlük várt hatások bemutatására?

14.

A véleményezési szakaszba lépésre elfogadott HÉSZ határozat előterjesztésében ez áll:

“Malomdűlőn a lakóövezetek differenciálása történik. Az összes lakásszám nem változik: társasházas beépítést szabályoz a HÉSZ miközben a villás területeken két lakás helyett egy lakás épülhet.”

Kérdésünk: Milyen háttérszámítások igazolják az összes lakásszám változatlan maradását? Készült-e bármilyen anyag a javasolt változtatások indoklására, a tőlük várt hatások bemutatására?

Az általunk készített számítások további lakosszám növekedést prognosztizálnak:

Jelenlegi szabályozás szerinti beépíthetőség: 111.850 m2

besorolás db beépíthetőség szintterületi m átlagos telekméret átlagos beépíthető lakás m2 telkenként összes beépíthető lakás m2
LKE4 205 15 25 1600 400 82000
LKe5 44 15 25 750 187,5 8250
LKe4T 24 15 45 2000 900 21600
Összesen 273 111850

1. HÉSZ tervezet szerinti beépíthetőség: 169.320 m2

besorolás db beépíthetőség szintterületi m átlagos telekméret átlagos beépíthető lakás m2 telkenként összes beépíthető lakás m2
Lkme2 193 25 40 1600 640 123520
Vtm2 4 35 100 1600 1600 6400
Vim1 6 30 100
Vim2 2 20 30
Lkme1 44 25 40 750 300 13200
Lkme2 5 25 40 1600 640 3200
Lkme3 8 3 50 2000 1000 8000
Vtm1 6 25 75 2000 1500 9000
Vtm2 3 35 100 2000 2000 6000
Vim3 2 35 150 1800
Összesen 273 169.320

2. HÉSZ tervezet szerinti beépíthetőség: 135.025 m2

besorolás db beépíthetőség szintterületi m átlagos telekméret átlagos beépíthető lakás m2 telkenként összes beépíthető lakás m2
LV 190 20 25 1600 400 76000
Tm2 4 50 100 1600 1600 6400
Im1 4 30 100
Im2 2 20 30
LT 5 30 75 1900 1425 7125
Lm1, Lm2 44 25 50 750 375 16500
LT 14 30 75 2000 1500 21000
LV 5 20 25 1600 400 2000
Tm 3 50 100 2000 2000 6000
Im3 2
273 135025